Test 1

Back
Câu hỏi 1 Câu hỏi 2 Câu hỏi 3 Câu hỏi 4 Câu hỏi 5 Câu hỏi 6 Câu hỏi 7 Câu hỏi 8 Câu hỏi 9 Câu hỏi 10

Câu hỏi 1. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 2. Các nhóm chức được khoanh tròn là nhóm chức gì ?

Câu hỏi 3. Methylbutanoate có trong tinh dầu quả dứa. Hỏi cấu trúc của nó là ?

Câu hỏi 4. Tên gọi của hợp chất sau theo danh pháp IUPAC là ?

Câu hỏi 5. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 6. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 7. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 8. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 9. Cloramphenicol là thuốc kháng sinh uống rất đắng, nên được phản ứng với acid palmitic tạo thành Cloramphenicol palmitate. Nhóm chức được khoanh tròn trong Cloramphenicol palmitate là nhóm chức gì? ?

Câu hỏi 10. Tetracycline là thuốc kháng sinh. Hỏi các nhóm chức được khoanh tròn là nhóm chức gì ?