Bài tập gọi tên một hợp chất hữu cơ theo danh pháp IUPAC

Mục đích: Cho công thức cấu tạo một hợp chất hữu cơ, yêu cầu sinh viên phải đọc được tên của chất đó theo danh pháp IUPAC


Chọn một loại nhóm chức bất kỳ, và nhấp đúp để bắt đầu, và nhấp lại để tạo ra hợp chất mới cùng nhóm:

Viết tên của hợp chất trên vào ô trống: