English version

Danh pháp IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) bao gồm tập hợp các qui tắc chi tiết, rõ ràng để đọc tên của một hợp chất hữu cơ, giúp tất cả các nhà khoa học trên thế giới có thể trao đổi với nhau một cách dễ dàng khi đề cập một hợp chất hoá học cụ thể nào đó.

Thông thường để gọi tên của một hợp chất hữu cơ, đầu tiên phải xác định đúng nhóm chức có trong hợp chất hữu cơ đó, từ đó áp dụng các qui tắc gọi tên để đọc hợp chất hữu cơ đó.

Trong mô đun này các bạn sẽ làm các bài tập sau:

1. Xác định các nhóm chức trong công thức cấu tạo của một hợp chất hữu cơ cho trước.

2. Vẽ công thức cấu tạo của một hợp chất hữu cơ khi cho biết tên của nó.

3. Gọi tên một hợp chất , khi biết công thức cấu tạo của nó.

Nắm được danh pháp hữu cơ, có thể trang bị cho sinh viên kỹ năng để đọc thêm các tài liệu về các lĩnh vực hoá học, y dược liên quan đến các hợp chất hữu cơ, đặc biệt là các sách, tạp chí, tài liệu tham khảo trên mạng bằng tiếng Anh.