Hướng dẫn xác định vị trí nhóm chức trong các hợp chất hữu cơ

Mục đích: Cho công thức cấu tạo một hợp chất hữu cơ, yêu cầu sinh viên phải tìm được nhóm chức theo yêu cầu


Các nhóm chức quan trọng thường gặp

Ví dụ: yêu cầu xác định nhóm chức alkene trong hợp chất sau:

Thực hiện 2 bước sau:


Luyện tập