Bài tập vẽ cấu tạo hợp chất hữu cơ

Mục đích: Cho tên của một hợp chất hữu cơ, yêu cầu sinh viên phải vẽ được công thức cấu tạo của nó sử dụng phần mềm JSME

Hướng dẫn sử dụng phần mềm JSME (JavaScript Molecular Editor)


Chọn hợp chất hữu cơ bất kỳ thuộc các nhóm chức sau:

Vẽ hợp chất sau :

Kiểm tra kết quả bằng click vào :