Cơ chế phản ứng hoá học mô tả sự di chuyển của các electron giữa các phân tử, làm cho các liên kết cũ bị đứt, và các liên kết mới được hình thành. Để biểu diễn sự dịch chuyển electron, người ta sử dụng các mũi tên cong (curved arrow). Biết được ý nghĩa mũi tên cong này giúp chúng ta hiểu và đọc được cơ chế phản ứng xảy ra như thế nào.

Mũi tên cong còn dùng để mô tả hiện tượng cộng hưởng (resonance) của một hợp chất hữu cơ, khi các cấu trúc khác nhau của nó chuyển hoá qua lại.

Trong mô đun này các bạn sẽ sử dụng mũi tên dịch chuyển electron, để mô tả hiện tượng cộng hưởng và cơ chế phản ứng.

1. Vẽ mũi tên di chuyển electron trong hiện tượng cộng hưởng.

2. Vẽ mũi tên di chuyển electron trong các phản ứng.

3. Vẽ sản phẩm của phản ứng khi cho biết cơ chế.