Cộng hưởng (resonance)

Hướng dẫn cách vẽ mũi tên

Vẽ các mũi tên di chuyển e để chỉ sự chuyển hoá giữa các cấu trúc cộng hưởng sau đây: