Phản ứng cộng ái điện tử vào Alkene

Hướng dẫn cách vẽ mũi tên

Vẽ các mũi tên cong (curved arrow) chỉ sự di chuyển các electron trong phản ứng Cộng ái điện tử vào Alkene